Tài xế Nguyễn Minh Trường
Nguyễn Minh Trường
Bằng: B2
Kinh nghiệm: 8 năm
Tài xế Nguyễn Việt Xuân
Nguyễn Việt Xuân
Bằng: D
Kinh nghiệm: 7 năm
Tài xế Nguyễn Văn Hiệp
Nguyễn Văn Hiệp
Bằng: D
Kinh nghiệm: 8 năm
Tài xế Vũ Văn Nam
Vũ Văn Nam
Bằng: D
Kinh nghiệm: 7 năm
Tài xế Trần Thế Mạnh
Trần Thế Mạnh
Bằng: B2
Kinh nghiệm: 8 năm
Tài xế Vũ Thanh Cẩn
Vũ Thanh Cẩn
Bằng: B2
Kinh nghiệm: 8 năm
Tài xế Nguyễn Thế Tùng
Nguyễn Thế Tùng
Bằng: B2
Kinh nghiệm: 7 nắm
Tài xế Nguyễn Văn Hậu
Nguyễn Văn Hậu
Bằng: B2
Kinh nghiệm: 6 năm
Tài xế Nguyễn Vũ Sơn
Nguyễn Vũ Sơn
Bằng: B2
Kinh nghiệm: 5 năm
Tài xế Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Bằng: B2
Kinh nghiệm: 6 năm
Tài xế Lê Xuân Việt
Lê Xuân Việt
Bằng: B2
Kinh nghiệm: 5 năm
Tài xế Nguyễn Quốc Thắng
Nguyễn Ngọc Linh
Bằng: D
Kinh nghiệm: 12 năm
Tài xế Nguyễn Văn Tình
Nguyễn Văn Tình
Bằng: D
Kinh nghiệm: 5 năm
Tài xế Bùi Văn Việt
Bùi Văn Việt
Bằng: D
Kinh nghiệm: 10 năm
 Tài xế Tạ Văn Hùng
Tạ Văn Hùng
Bằng: E
Kinh nghiệm: 12 năm